PRIVACY POLICY
Wij zijn ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van klanten van essentieel belang is en, daar waar wij uw persoonsgegevens verwerken, doen wij dit conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 en van de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Deze pagina beschrijft het beleid dat op de website van JL Hertsens en JLH Logistics wordt toegepast inzake de persoonlijke levenssfeer alsook de verwerking van alle informatie die verzameld wordt tijdens of naar aanleiding van uw bezoek aan deze website. Wij nodigen u dan ook vriendelijk uit om deze privacyverklaring aandachtig te lezen en kennis te nemen van de inhoud. Mogelijke toekomstige aanpassingen zijn niet uit te sluiten. Wij vragen u dan ook om geregeld deze privacyverklaring te lezen om op de hoogte te blijven van deze eventuele aanpassingen.

Goedkeuring
Door gebruik te maken van onze website en diensten, aangeboden door onszelf of door onze Partners, aanvaardt u dat bepaalde persoonsgegevens automatisch worden verzameld en verwerkt in
overeenstemming met de hierna beschreven doeleinden.

Doel van de verwerking van de persoonsgegevens.
Bij de registratie op deze website en/of plaatsing van een bestelling via info@jlhertsens.be of planning@jlhertsens.be , zal van u een aantal persoonsgegevens gevraagd worden. Deze persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de correcte en vlotte werking, zoals het verwerken van uw bestelling, het voeren van correspondentie met u, het concreet uitvoeren van de transportopdracht en de facturatie van de opdracht. De gegevens worden gebruikt om de door u gevraagde goederen en diensten te kunnen leveren.
Deze persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op het uitvoeren van uw transportopdrachten en laten ons toe gevolg te geven aan uw vraag, voortdurend verbeteringen aan te brengen aan de website en aan de diensten/producten die u worden aangeboden, en deze aan te passen aan uw behoeften. In dit opzicht behouden wij ons het recht voor uw informatie te gebruiken voor markt- en tevredenheidsonderzoeken of voor de ontwikkeling van diensten/producten, eventueel door beroep te doen op onderaannemers.
Daarnaast herkent onze webserver automatisch uw IP-adres en uw domeinnaam telkens u onze website bezoekt.


Verwerking van de persoonsgegevens en de personen die toegang hebben tot de verwerkte
gegevens
De verstrekte gegevens worden opgenomen in de bestanden van JL Hertsens en JLH Logistics. De gegevens zullen enkel verwerkt worden in de mate dat de verwerking nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die u met JL Hertsens en JLH Logistics heeft afgesloten. We kunnen de informatie die we van u hebben verzameld, combineren met de informatie die we uit andere bronnen hebben verkregen. Hierdoor kunnen we de algehele nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie verbeteren en kunnen we onze contacten met u beter op u afstemmen.
Daarnaast kunnen we ook informatie verzamelen met betrekking tot uw gebruik van onze websites. Hiervoor gebruiken we diverse technieken, waaronder cookies.

Rechtsgronden voor de verwerking
De gegevens worden verwerkt op basis van volgende rechtsgrond:
- Uw toestemming, voor wat het bezoek aan onze website betreft.
- Een contractuele relatie van zodra u onze diensten/producten aankoopt.
Indien u zich verzet tegen de verwerking van uw gegevens, kan de overeenkomst niet verder worden uitgevoerd en kan u geen verder gebruik maken van onze diensten.

Delen van de gegevens
Wij delen uw persoonsgegevens met uw toestemming of indien nodig om een transactie te voltooien of een door u gevraagd product te leveren.
Wanneer u betalingsgegevens verstrekt om een aankoop te doen, zullen we betalingsgegevens delen met banken en andere entiteiten die betalingstransacties verwerken of andere financiële services verlenen, en voor het voorkomen van fraude en het verminderen van het kredietrisico. Uw persoonlijke gegevens zullen niet verkocht of verzonden worden aan derden, noch openbaar
gemaakt worden. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan organisaties in landen buiten de Europese Unie.
JL Hertsens en JLH Logistics behouden zich wel het recht voor uw gegevens te gebruiken of openbaar te maken, wanneer dit noodzakelijk is om de integriteit van de website te vrijwaren, wanneer de wet dit eist, wanneer de verwerking voor u van levensbelang is, wanneer de verwerking moet gebeuren om een taak van openbaar belang te vervullen of nog wanneer de gegevensverwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang te behartigen.
Tot slot, en voor zover u zich voorafgaand uitdrukkelijk heeft akkoord verklaard, kunnen wij uw persoonsgegevens meedelen aan leveranciers die contractueel aan ons zijn gebonden en die diensten
of producten aanbieden die u mogelijks kunnen interesseren.
U kan uw toestemming te allen tijde intrekken.

Uw rechten met betrekking tot de door ons verzamelde gegevens
Conform de Algemene verordening gegevensbescherming, beschikt u over een toegangsrecht, een recht tot wijziging en verwijdering van gegevens die op u betrekking hebben. U heeft eveneens het recht om u te verzetten tegen hun verwerking binnen de beperkingen van de wetgeving. U heeft het recht uw gegevens over te dragen aan een derde.
U kunt uw rechten uitoefenen:
· Ofwel door een brief te versturen aan JL Hertsens of JLH Logistics, Walemstraat 72B, 2570 Duffel
· Ofwel een mail te sturen naar info@jlhertsens.be.

Termijn van bewaring van uw gegevens
JL Hertsens en JLH Logistics bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Als algemene regel houden we persoonsgegevens maximaal 5 jaar na het laatst gebruikt bij.

Veiligheid en vertrouwelijkheid
Wij verbinden ons ertoe de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te behouden en hebben veiligheidsmaatregelen genomen om elk eventueel verlies, misbruik of elke vervalsing van deze
persoonsgegevens te voorkomen.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke en verwerker
Uw gegevens worden verwerkt door JL Hertsens en JLH Logistics. U kan ons contacteren op volgend emailadres: info@jlhertsens.be. De gegevens worden tevens verwerkt door volgende door ons
aangestelde verwerkers: Lubon BV en Transics Belux bv.

Cookies
Cookies zijn kleine bestanden die via de website tijdelijk op uw harde schijf worden opgeslagen. Deze kleine bestanden vergemakkelijken de navigatie en dragen in hoge mate bij tot de gebruiksvriendelijkheid van de website. Het surfen op onze website kan de installatie van cookies op uw computer tot gevolg hebben. Zij vereenvoudigen het bezoek en verbeteren de ergonomie van de dialoog. Indien u door de browser wenst verwittigd te worden wanneer er een cookie wordt verzonden, kan u uw browserinstellingen aanpassen. U kunt de installatie van deze cookies op uw computer weigeren, maar zulke weigering kan de toegang tot bepaalde diensten van de websites in de weg staan.

Indien u geen cookies wenst te ontvangen, kan u in uw browserinstellingen kiezen voor “geen cookies accepteren”. U ontvangt dan geen cookies meer. Dit kan echter leiden tot verlies aan functionaliteiten en verlies aan gebruiksvriendelijkheid van de website.

Links naar andere websites
Links die opgenomen zijn op de website zijn louter ter informatieve titel. Ondanks zorgvuldige inhoudelijke controle wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, noch voor de inhouden van externe links, noch voor de eerbiediging van een beleid inzake persoonlijke levenssfeer dat identiek is aan het beleid zoals hierbij gedefinieerd. Bij het betreden van de externe links leest u best het privacybeleid van de betrokken website door.

Gegevensbeschermingsautoriteit
Voor elke aanvullende informatie of elke klacht met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35,
1000 Brussel, website www.privacycommission.be

Nationaal of Internationaal verzenden?

Met een eenvoudige mail is dit zo geklikt!

Logo J.L. Hertsens
Vacature

Ben je op zoek naar een uitdagende job? Ben je in het bezit van rijbewijs B/C/CE? Dan zijn wij naar u op zoek! Vul online je sollicitatie in en wie weet ben jij wel onze nieuwe gemotiveerde chauffeur!

J.L. Hertsens

Maatschappelijke zetel

J.L. Hertsens Bv
Walemstraat 72 b
2570 Duffel

Nationale & internationale transporten
Contactgegevens

Tel: +32 3 645 0 650

Fax: +32 3 645 6 896BTW: BE 0404 090 716 - - - - - - - Vervoersvergunning V43*877

Onze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u in onze privacyverklaring. Door verder te surfen op onze website ga je akkoord met het gebruik van cookies.